Committee

Local Organizing Committee

 • President: Hiroshi Amano
 • Vice-president: Fujio Kadono (President of the Acarological Society of Japan)
 • Secretariat-general: Masahiro Osakabe
 • The general affairs department
  • Manager: Norihide Hinomoto
  • Management of meeting place: Shuichi Yano, Hidenari Kishimoto, Gen Takaku, Tomohide Matsuo, Katsura Ito, Satoshi Shimano
  • PC: Shingo Toyoshima, Keiko Oku, Ryuji Uesugi
  • Poster: Hideo Ohtake, Yasuki Kitashima
  • Dinner: Shuichi Yano, Kazumi Tagami
 • Treasurer: Naoki Mori, Taro Maeda
 • Scientific program: Kimiko Okabe, Kouichi Goka
 • Publication: Tetsuo Gotoh, DeMar Taylor
 • Social communication: Yasuhiro Yano, Fujio Kadono